Gå till innehåll

SSF

Tveka inte att rapportera

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Svenska Skidförbundet har en visselblåsarfunktion, som är till för både anställda och allmänhet, där du kan välja att lämna information helt anonymt.

Svenska Skidförbundets och Ski Team Sweden ABs medarbetare, förtroendevalda, åkare, föreningar, medlemmar och partners är våra viktigaste källor till insikt om eventuella brister som måste rättas till.

Vill du väcka ledningens uppmärksamhet om eventuella oegentligheter kan du rapportera dessa i vårt rapporteringsverktyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det kan vara allt från:

 • ekonomisk brottslighet som exempelvis mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott samt annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
 • en intressekonflikt mellan en anställd och Svenska Skidförbundet.
 • andra allvarliga oegentligheter som rör Svenska Skidförbundets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Andra typer av ärenden som tvister, missnöje med lön och liknande ska inte anmälas via visselblåsartjänsten, dessa ska i istället rapporteras till närmaste chef eller någon i ledningsgruppen.

Tänk på att...

 • du inte behöver ha bevis för din misstanke, men anklagelser får inte göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk,
 • det är viktigt att du beskriver all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden du tror är mindre viktiga,
 • utveckla ditt påstående noggrant och bifoga allt som kan ha relevans.

Olika sätt att rapportera

Du kan välja att rapportera på olika sätt via…

1. Rapporteringsverktyg

För att trygga din anonymitet finns ett rapporteringsverktyg från en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet, om du inte vill.

Till rapporteringsverktyget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Telefon

Måndag till fredag 09.00–17.00 telefon: +46 (0)77 045 55 63

3. Fysiskt möte

Ring gärna först, alternativt meddela via rapporteringsverktyget, att du önskar ett fysiskt möte

När du rapporterar

Din rapport ska innehålla följande information

 • typ av oegentlighet du vill rapportera,
 • var händelsen inträffade,
 • när den hände, ange datum och klockslag samt om det är något som har inträffat upprepade gånger,
 • eventuell dokumentation du har tillgång till, saknar du tillgång till dokumentation men vet att sådan finns, ange vilken typ av dokumentation det handlar om och var den finns,
 • information om andra åtgärder som du eventuellt har vidtagit i samband med det som har hänt.

Det är viktigt att du läser och förstår informationen som finns kring Integritetsinformation innan du skickar in din rapport. Du ska inte skicka in några personuppgifter som saknar betydelse för rapporten. Om du ändå skickar in dessa uppgifter kan vi komma att radera dem utan att informera dig.

Personuppgifter och anonymitet

Svenska Skidförbundet tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehantering och utredningsdokumentation raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personlig data måste sparas. I övrigt hänvisas till Svenska Skidförbundets personuppgiftspolicy.

Senast uppdaterad
2023-04-19
Publicerad
2023-03-20
Skribent
Lotte Jernberg, SSF
Kontaktperson
Ulrika Ängman
ulrika.angman@skidor.com

Huvudsponsor